Proje Açıklaması

  1. Çok tehlikeli A sınıfında yer alan işyerlerinde yılda en az bir  ve 16 saat
  2. Tehlikeli B sınıfında yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir kere ve 12 saat
  3. Az tehlikeli C sınıfında yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra Yargıtayca verilen içtihat niteliğinde bazı kararlar ile de eğitimin önemine vurgu yapılmıştır: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 23.03.1982 tarih ve 1498 esas sayılı ve 1701 karar sayılı kararında; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.” ifadesine yer verilmiş [46], bir diğerinde ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.06.2004 tarih ve 2004/21-365 esas sayılı ve 2004/369 karar sayılı kararında “İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” denilmektedir.

1.Genel Konular

a)Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

b)Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

c)İşyeri temizliği ve düzeni

d)İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2.Teknik Konular

a)Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b)Elle kaldırma ve taşıma,

c)İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d)Ekranlı araçlarla çalışma,

e)Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g)Güvenlik ve sağlık işaretleri,

h)Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

i)İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

j)Yüksekte çalışmalarda güvenlik

k)Basınçlı kaplar

l)Güvenli sürüş

3.Acil Durumlar ve Alınacak Önlemler

a)Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

b)Deprem

c)İş kazası

d)Sel

e)Sızıntı

f)Sabotaj

g)İlkyardım